31 mai – Ziua Genistilor Militari

afganistan

Istoric arma Geniu

Necesităţile impuse de dezvoltarea şi modernizarea organismului militar românesc, conjugate cu cele ale economiei naţionale, l-au determinat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pe ceilalţi factori de decizie militară să puna bazele unor arme noi.

În acest context ia fiinţa arma Geniului prin crearea în anul 1859 în Moldova a primei subunităţi române de geniu, Batalionul 1Geniu, prin abrobarea data la 31 mai 1859 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza pe Raportul Consiliului de Ministrii nr. 1902. Un an mai târziu, corpul de geniu instituit prin ordonanţa din 31 mai 1859, va spori prin înfiinţarea unui al doilea batalion în Tara Româneasca, care împreuna cu cel din Moldova vor constitui întâiul regiment de geniu. Primele batalioane de geniu ale ostirii române aveau un efectiv de 1000 de oameni fiecare, împărţiţi în patru companii. Comandant al acestor subunităti a fost numit căpitanul, ulterior maiorul, Panait Donici, care s-a numărat printre organizatorii trupelor de geniu din ţara noastră.

În anul 1868, cele două batalioane de geniu existente erau formate din câte  un pluton independent şi patru companii de săpători. Dificultăţile financiare au impus însă în 1871 contopirea acestor trupe într-un singur batalion, având după 1873 o companie de ,,minari“ cu o secţie de topografie şi 3 companii de săpători. În organica armatei române exista de asemenea, o companie de pontonieri si o companie aerostaţii (la Regimentul 1 Artilerie, de unde în 1876 avea să treacă la arma proprie).

În ajunul Războiului de Independenţă, organizarea batalionului de geniu devenise complexă, cuprinzând un stat major, un pluton independent, o şcoală a trupei geniului, cinci companii ( patru de săpători minari şi una de pontonieri ).

Fiecare companie de săpători minari cuprindea o secţie de telegrafie şi trei secţii de săpători minari şi lucrători de căi ferate. Pe lângă instrucţie, trupele de geniu au participat la executarea de lucrări la diferite unităţi militare, la construirea de cazărmi, spitale, ateliere, depozite, remize, tabere pentru instrucţia întrunită a trupelor precum şi la ridicarea unor obiective ale economiei naţionale. În timpul Războiului de Independenţă din 1877-1878, trupele de geniu au contribuit atât prin lucrările executate, cât şi prin jertfe de sânge la obţinerea victoriei de la Plevna împotriva imperiului otoman.

Printre misiunile pe care le-au îndeplinit se numără: lucrările de fortificaţii executate pe malul Dunării în sectoarele Calafat, Ciuperceni, Poiana Mare, Rast, Bechet, Corabia, Izlaz şi altele; întinderea podului de vase peste Dunăre, la Siliştioara-Măgura între 14-31 august 1877; organizarea şi executarea lucrărilor de fortificaţii  din zona Plevnei şi asigurarea comunicaţiilor pentru nevoile trupelor româneşti şi ruseşti din zonă.

Dunarea 1877 08 20

Lucrările de fortificaţii executate de trupele române au impresionat prin măiestrie şi soluţiile tehnice aplicate, atât pe comandanţii ruşi, cât şi pe ataşaţii militari şi corespondenţii de presă străini. Pe baza învăţămintelor rezultate din războiul de independenţă şi a experienţei altor armate, în perioada care a urmat  rolul trupelor de geniu a sporit atât în ceea ce priveşte misiunile pe care le aveau de îndeplinit, mult diversificate, cât şi efectivele.

În conformitate cu prevederile Decretului nr. 2550 din 31 octombrie 1880 a luat fiinţă Batalionul 2 Geniu, format din 6 companii (două de săpători minari, una de pontonieri două de căi ferate şi una de telegrafişti ), Batalionul 1 urmând să se reorganizeze pe aceleaşi baze. Doi ani mai târziu, prin Decretul nr. 960 din 8 aprilie 1882, a fost creat primul regiment de geniu, prin contopirea celor două batalioane corp aparte existente, comanda unităţii fiind încredinţată colonelului Constantin Poenaru. S-au creat astfel premisele organizatorice ale dezvoltării în viitor a armei geniu, armă cu pronunţat caracter tehnic, care-şi dovedise pe deplin utilitatea pe câmpurile de luptă pentru cucerirea independenţei.

Pe baza decretului nr. 1070 din 27 martie 1884, Regimentul 1 Geniu a trecut la o nouă organizare, având acum în compunerea sa patru batalioane a câte patru companii şi o companie aerostaţii. În anul 1887 arma geniului a suferit o modificare substanţială, influenţând pozitiv atât activitatea celorlalte arme, cât şi a comandamentelor de corp de armată şi divizii. Decretul nr. 15 din 8 ianuarie 1887 preciza: “Companiile Regimentului 1 de Geniu se împart pe ziua de 1 februarie 1887 din două regimente de geniu. Întâiul regiment va fi cu reşedinţa la Bucureşti şi al doilea regiment cu reşedinţa la Focşani“.

Batalioanele acestor regimente au fost repartizate corpurilor de armată, ceea ce rezolva câteva din problemele principale ale pregătirii de luptă, printre care: specializarea în cadrul armei, pregătirea din punct de vedere genistic a trupelor din celelalte arme, asigurarea unei conduceri corespunzătoare a companiilor de geniu.

Tot în această perioadă, din necesitatea de a rezolva operativ problemele de specialitate pe linie de armă a luat fiinţă Inspectoratul geniului – Decretul nr.617 din 24 februarie 1887- având ca atribuţii inspectarea armei geniului, a serviciilor de geniu şi a tuturor construcţiilor militare şi lucrărilor de fortificaţii.

Necesităţile de cadre erau asigurate de cele două şcoli militare de specialitate, Şcoala specială de artilerie şi geniu şi Şcoala specială de aplicaţii de artilerie şi geniu, înfiinţată în anul 1881. Temeinica pregătire de specialitate a ofiţerilor genişti români a fost probată de executarea unor lucrări de fortificaţii de mare amploare, între care cităm: fortificarea cetăţii Bucureşti (1882-1899) executată de Regimentul 1 Geniu comandat de colonelul Anton Berindei; regiunea întărită Focşani-Nămoloasa-Galaţi ( 1888-1893 ), executată de Regimentul 2 Geniu, comandat de colonelul Zamfir Gheorghiu.

Între 1908-1913 au fost luate măsuri pentru perfecţionarea organizatorică a armei geniului, care cuprindea serviciul de geniu şi trupele de comunicaţii în cadrul cărora găsim o mare varietate de subunităţi de specialitate: săpători minari, poduri, pontonieri, căi ferate, telegrafie, aerostaţii, automobile, secţii de porumbei.

Înzestrarea armatei cu mijloace radio, motociclete, automobile şi proiectoare a dus la constituirea, în anul 1908 a unei subunităţi specializate – Compania de specialişti – transformată în anul 1913 în Batalionul de specialişti, care grupa tot ce era nou în tehnica militară de geniu.

Prima secţie aerostaţii din armata română a luat fiinţă încă din 1893 prin dotarea companiei de telegrafie a Regimentului 1 Geniu cu un balon captiv, importat din Franţa, ulterior secţia s-a transformat în companie, intrând în organica Batalionului de specialişti al geniului.
La începutul primului război mondial, trupele de geniu erau formate din:

 1. un regiment de pontonieri;
 2. un regiment de căi ferate;
 3. cinci batalioane de pionieri;
 4. un batalion de specialităţi cu o companie aerostaţii;

Geniştii romani au contribuit, alături de ceilalţi ostaşi ai armatei române, atât prin lucrările executate cât şi prin jertfa de sînge la împlinirea dezideratului unităţii naţionale. Printre misiunile îndeplinite se numără amplele lucrări de fortificare a graniţelor ţării; lucrările executate pe comunicaţii, în special în zonele de munte, care au uşurat deplasările operative ale marilor unităţi, cât şi transporturile în vederea asigurării materiale a acestora; construirea podului de pontoane în cadrul manevrei de la Flămânda (18-22 septembrie 1916 ); minarea regiunii fortificate Focşani-Nămoloasa-Galaţi, precum şi podului de la Cernavodă pentru a nu fi folosite de inamic; lucrările de bază din zonele bătăliilor de la Mărăşti şi Oituz în vara anului 1917.

Primul război mondial a marcat un alt moment pentru afirmarea comandanţilor şi trupei de geniu care au contribuit la obţinerea marilor succese din vara fierbinte a anului 1917. Jertfele geniştilor în acest război sunt estimate la aproape 1000 de morţi şi mult mai mulţi răniţi. pentru comportarea lor eroică, vitejească, vrednică de laudă, peste 100 ofiţeri genişti au fost decoraţi cu ordine şi medalii de război. În memoria eroilor armei geniului din războiul de reîntregire a neamului, în Bucureşti a fost ridicat un impresionant monument. Elementul dominant al momentului, care înfăţişează şi simbolizează chintesenţa tăriei armatei române, sufletul mare, mândru şi generos al soldatului român, este LEUL, rege al forţei, dar şi al frumuseţii, stând biruitor, într-o mişcare triumfală, cu labele din faţă pe trofeele cucerite de la inamic: arme, scuturi, ţeava unui mortier, peste care se desfăşoară faldurile unui drapel. Specificul armei este redat prin statuile a patru chipeşi ostaşi genişti, reprezentând specialităţile: pionieri, căi ferate pontonieri şi telefonişti-telegrafişti. Pe soclu se află inscripţia: „Spuneţi generaţiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpurile de bătaie pentru întregirea neamului”, iar într-un medalion montat pe treptele monumentului stă scris: „EROILOR DIN ARMA GENIULUI 1916-1919”.

MonumentulGenistilor_1249

 Monumentul Geniului, sau „LEUL”, cum este cunoscut, situat la intersecţia B-dul Geniului cu B-dul Iuliu Maniu, a fost ridicat cu fondurile rezultate din contribuţia voluntară a tuturor ofiţerilor de geniu din armata româna, fără nici o subvenţie din partea Ministerului de Război sau a Statului.

Pregătirea temeinică, inteligenţa, inventivitatea, ingeniozitatea şi spiritul organizatoric au făcut ca din rândul ofiţerilor de geniu să se ridice personalităţi  ce au avut înalte responsabilităţi atât în armată cât şi în administraţia de stat.

În anul 1902, pe bună dreptate generalul C. N. Hârjeu scria “Autoritatea morală de care se bucură şi înalta lor pregătire (…) au contribuit a face de la început din corpul ofiţerilor de geniu un corp de elită, prin care vor trece în viitor cei mai distinşi ofiţeri ai armatei.”

Previziunile ilustrului general s-au adeverit. Trupele de geniu au dat armatei române, culturii, ştiinţei şi administraţiei de stat personalităţi de certă valoare :un mareşal (Constantin Prezan), un prim –ministru (gl. Artur Văitoianu), opt miniştri de război, patru miniştri la departamentul lucrărilor publice, zece şefi ai Marelui Stat Major, peste treizeci de ataşaţi militari, şapte membrii ai Academiei Române, un membru al Societăţii Regale de Ştiinţe din Londra ( C. Avram ) şi mai mulţi membri ai academiilor de artă sau ştiinţe din S.U.A., Italia, Franţa şi Germania.

Pe baza învăţămintelor reieşite din primul război mondial, ţinând seama şi de realizările tehnicii militare pe plan european, de consecinţele acestora, au fost luate o serie de măsuri vizând înzestrarea trupelor de geniu cu tehnică nouă si dezvoltarea armei în general. Dintre lucrările genistice executate de trupele de geniu în perioada interbelică se detaşează sistemul de fortificaţii de la graniţa de vest a ţării, acţiune demarată în anul    1936.  Mărturie a eroismului, curajului şi vitejiei de care au dat dovadă geniştii români stau numeroasele monumente ridicate pe teritoriile unde au luptat pentru cinstirea memoriei celor ce au făcut suprema jertfă.

După al doilea război mondial trupele de geniu au cunoscut diferite modificări, au îndeplinit numeroase misiuni perfecţionându-şi necontenit pregătirea de specialitate. De la înfiinţarea lor, trupele de geniu – în paralel cu desfăşurarea pregătirii militare – au participat în proporţii mereu crescânde la construirea unor mari obiective economice si sociale, la pregătirea teritorială pentru nevoile de apărare. Astfel, geniştii au participat efectiv la executarea unor lucrări de utilitate publica şi a unor obiective economice, activitate care s-a împletit armonios cu activitatea de instrucţie, de pregătire militară a efectivelor. Prestigiul armei noastre este  în mod onorant completat şi de  participarea acesteia înainte de 1990 la marile construcţii realizate în acea perioadă istorică: platforme industriale, modernizări portuare, irigaţii, Transfăgărăşanul şi Canalul Dunăre-Marea Neagră, dezvoltarea sau întreţinerea reţelei de drumuri şi căi ferate în toată ţara, etc.

gen

Revoluţia din decembrie 1989 a deschis calea reluării şi dezvoltării tradiţiilor armei geniu ca armă politehnică, a creat condiţii pentru modernizarea trupelor de geniu şi creşterea aportului lor la întărirea capacităţii de apărare a ţării.

Opţiunea României pentru integrarea în structurile europene şi euro-atlanice este astăzi o realitate incontestabilă . Din necesitatea de a răspunde implicării active şi sub aspect militar s-a înfinţat Batalionul 96 Geniu cu scopul de a participa la misiunea IFOR în Bosnia şi Herţegovina . Misiunile executate au vizat asigurarea libertăţii de mişcare pentru trupele multinaţionale şi populaţia civilă, acordarea sprijinului genistic general comandamentelor şi contingentelor multinaţionale cât şi executarea de lucrări în sprijinul comunităţilor locale din Federaţia Croato-Musulmană si Republica Srpska .

Batalionul a acţionat într-un perimetru de peste 60.000 kmp, în teren predominant muntos împădurit, în majoritate pe linia de demarcaţie dintre Republica Srpska şi Federaţia Croato-Musulmană, în zone de risc, executand misiuni de mare complexitate. Din anul 2000,  ca urmare a stabilizării păcii în Bosnia, Batalionul 96 Geniu a fost reorganizat şi a luat fiinţă Detaşamentul Naţional “Bosnia” cu un efectiv de 68 de militari, staţionat la Butmir şi Detaşamentul Naţional “Olanda” care acţionează în cadrul contingentului olandez cu un efectiv de 38 de militari.

Procesul de reorganizare si restructurare a Armatei Române început după 1990 nu putea să ocolească trupele de geniu. S-au identificat noile cerinţe interne şi internaţionale şi s-au regândit structurile armei răspunzându-se acestor cerinţe.

Astfel, la momentul actual forţele de geniu din Armata României cuprind o brigadă –  Brigada 10 Geniu (n.r. – Brigada 4 Geniu Teritorială devenind Batalionul 53 Geniu „Scorilo” ce s-a înfiinţat în garnizoana Deva în data de 1 mai. 2007) –  o bază de instrucţie pentru geniu în subordinea Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate „Panait Donici” (n.r. -actualul Centru de Perfecționare Geniu și EOD) şi Regimentul 70 de Geniu-Aviaţie din București în subordinea Statului Major al Forţelor Aeriene, precum şi subunităţi de geniu în organica altor mari unităţi şi unităţi operaţionale.

Conform concepţiei “FORŢA OBIECTIV 2007”, structurile de geniu vor fi în continuare modernizate, concomitent cu celelalte mari unităţi şi unităţi, înzestrate cu tehnică şi materiale, astfel încât să fie în măsură să asigure interoperabilitatea cu forţele din structurile NATO şi sprijinul genistic pentru acţiunile desfăşurate.

Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”

31 mai – Ziua Genistilor Militari – 160 de ani

32 de comentarii:

 1. Foarte interesant!
  Razvane, cre’ca saitu asta trebuie predat si la scoala ca e vai de ei saracii pui de lei romani!

 2. am o intrebare , mai exista regimentul 1 geniu , alexandru ioan cuza , unitatea militara se afla in ramnicu valcea ?

 3. Geniu cred ca e una din armele cu cele mai multe specializari, de la constructii si pontonieri la cercetare si pionieri, mascare etc.

  In al doilea razboi a fost o schimbare de doctrina, la noi era sistemul francez la baza si genistii erau folositi in special la lucrari de fortificatii, transee, constructii.
  Dar a fost nevoie sa se treaca la sistemul german (mai bine adaptat la razboiul de atunci) unde se punea la fel de mult baza pe pionieri de ex. care sa deschida calea trupelor de asalt prin campurile de mine si pozitiile inamice (erau dotati inclusiv cu aruncatoare de flacari), sa distruga lucrari de fortificatii, buncare, puncte intarite, sa planteze campuri de mine pentru aparare etc.

  Pionierii nostri au deschis calea trupelor romane prin linia fortificata Stalin. Nemtii chemau Stukasurile de multe ori, noi trimiteam pionieri care se tarau cu ranita plina de trotil spre buncarele inamice pentru a le arunca in aer. La fel au dat lupte grele prin subteranele Budapestei, si fiecare unitate de asalt avea si genisti/pionieri in componenta.

  Genistii vietnamezi cred ca au fost (sunt) unii din cei mai tari la ce au facut in razboaiele de acolo, de la asigurarea logisticii trupelor prin jungla la constructia a tot felul de tuneluri si adaposturi subterane si pana la celebrele capcane explozive si ne-explozive pe care le faceau din tot felul de materiale (inclusiv din ce gaseau prin jungla, tepi de bambus si liane). Ca fapt divers cel putin unele din alea (modelele sunt destul de universale) se mai invata si la noi in diverse unitati hehe, conform stravechiului principiu „codru e frate cu romanu” si e pacat sa nu profiti de o astfel de experiante multi milenara si de faptul ca gasesti materiale chiar la fata locului.

  Americanii aveau si ei oameni special selectati pentru a intra in tunelurile subterane sapate prin jungla de genistii vietnamezi si pentru a lupta acolo cu astia si foloseau si ei tot felul de mine si dispozitive pentru a lupta cu ei.

  2
  • @ radu2 Am citit undeva ca americanii foloseau o capcana interesanta in Vietnam , o cutie in care era infasurata o banda de otel fabricat de Gilette, lunga de vreo 50 de metri, comprimata la extrem si ascutita ca briciul care expanda facand prapad.

   2
 4. La multi ani genistilor militari! Si eu mi-am satisfacut stagiul militar la un batalion nave fluviale din cadrul unitatii geniu din Turnu Magurele.

 5. La Multi Ani Genistilor !

 6. LA MULTI ANI GENISTILOR !!!

  1
 7. Si ca sa scriu si separat cata scarba si lehamite mi a provocat o parte a articolului aparut in web ul acestei Brigazi 10 geniu . Acoloo unde scriu ca dupa revolutie s a facut si dres ca modernizare si dotare . Se vede ca ca acel domn Pricina si Acel domn Neagoe au ramas intr o epoca apusa dar urmasii lor in presa militara le au furat meseria si continua propaganda scarboasa si mincinoasa ; au scos doar stima noastra si partidul dar in rest au ramas la aceleasi streotipuri ale propagandei !!! Este un alt articol in acest blog despre propaganda ruseasca , ei bine ai nostrii cam tot pe acolo au ramas !!!

  Au avut o chipurile si o expozitie in cadrul bibliotecii jud Braila anuntata pt zilele de 28 si 29 mai dar deja pe 29 o stransesera de dimineata (pai daca o anunti pe pt doa zile tu o strangi dej a doua zi de dimineata ?! ) .

  1
 8. ForTer:

  Brigada 10 Geniu ”Dunărea de Jos” – Brăila (SMFT);
  – Batalionul 3 Geniu ”General Constantin Poenaru” – Mărăcineni/Buzău transferat din subordinea Div.2 ”Getica” în iunie 2015;
  – Batalionul 52 Geniu „Tisa” – Satu Mare transferat din subordinea Brigăzii 81 Mecanizată “Grigore Bălan” în octombrie 2011;
  – Batalionul 72 Geniu „Matei Basarab” – Brăila;
  – Batalionul 136 Geniu „Apulum” – Alba Iulia transferat din subordinea Div. 4 Infanterie ”Gemina” în 2010;
  – Batalionul Nave Treceri Fluviale – Brăila;
  – Batalionul 110 Sprijin Logistic ”Mareșal Constantin Prezan” – Brăila.
  ______________
  – Batalionul 96 Geniu „Joseph Kruzel” – București (Div. 2 Infanterie ”Getica”);
  – Batalionul 53 Geniu ”Scorilo”- Deva (Div. 4 Infanterie ”Gemina”).
  ______________
  – Centrul de Perfecționare Geniu și EOD ”Panait Donici” – Râmnicu Vâlcea.

  ______________
  ______________

  RoAF:

  – Regimentul 70 de Geniu-Aviaţie – București (mai există?)

  • Da
   Genistii de la Aviatie sunt cei care repara si pistele

  • EOD exista si la Fortele Navale, IGSU, SRI,SIE, Politie, Jandarmi
   In jargon iezi
   Inainte erau pirotehnisti
   Centrul de formare e la Valcea
   Acolo era si Regimentul 1 Geniu, dar in alta cazarma
   Si un batalion VM si un divizion obuziere

   • Imi pare rau ca s-a desfiintat VM de la Valcea. Am cativa amici de acolo.

    Acu as vrea si eu sa stiu cum de nu se calca pe bataturi cei de la securitate cu jandragneria cu ISU. Adica toti minuitorii de pulan vor competente antiteroriste si de relevanta in domeniul securitatii nationale. Asa ca ajungem si dam doctorate la Facultatea de jandragni a Academiei de Politie. Nu vezi nimic hilar?

    5
    • Iulian tu ai faza asta cu jandarmii, pt ca 10 august
     Am prieteni f buni acolo si nu se ocupa cu batutul civilior
     Fiecare cu experientele lui, ai o opinie, eu alta
     Am avut si situatii amuzante cu ei, odata m-au legitimat si au crezut ca un stick e briceag 😀
     Dupa aia le-am spus ca-s bun prieten cucomandantul lor
     A fost caterinca

     1
     • Eu am multe cu multi.

      Nu e numai 10 august si e cam doua treimi de la interne. Ca la 10 august si-au aratat fata de jeguri nu poti nega – si aia de la paza si aia de la vlad tepes. Incepind cu comandantii Cucos, Sindile si Paraschiv. Care au pupat cur de teleormaneanca si teleormanean in schimbul favorurilor. Adica s-au sters la cur cu uniforma si profesia. Ca tu ai prieteni intre ei si ca sint ok, nu schimba cu nimic realitatea: ca arma jandarmi sint batausii care prin comandantul lor pupa ghiulul cui e la putere in schimbul beneficiilor personale ale citorva din virf. Si daca mai apuca isi fac si treaba.

      Si mai sus am scris despre mai multe probleme dar ai vazut doar una, pe care am mai dezbatut.

      6
      • Iulian, tampiti exista in orice institutue fie ea de stat sau privata
       E adevarat, unii au si baston
       Dar nu cred ca e ok sa generalizezi ca toti sunt idioto

       1
       • Nici sa spui ca 10 august a fost un moment de inteligenta sclipitoare si eroism al lor. Si nici sa cadem la pace ca ei cu interlopii.

        Actionez prin orice mijloace pentru a ii vedea in puscarie ani buni pe toti cei responsabili. De la cel care a dat ordin pina la batausul minuitor de baston. Da, generalizarea e un mijloc. Daca vor sa fie tratati altfel de mine si de cel putin alte sure de mii sa nu mai fie jeguri. Pana la probele contrarii asta ramin.

        3
        • Sa se faca justitie
         Te-ai uutat ce e in US acum?

         • Asta cu sa se faca tine in alt context iar acum e doar troleala ieftina cu iz muncitoresc.

          Legatura US cu discutia este…

          Dar Pentru ca insisti in a aduce un discutie US… Un politai s-a asezat pe un negru si l-a omorit. E deranj mare, fiind implicate si diverse interese. In Suceava, parca, jegurile au comis si ele o crima. Liniste. Se aud greieri, pasarele. Vom vedea, vom investiga, ne vom ocupa.

          Vorbim de rasism si alte cele. La noi echivalentul rasismului de peste ocean este superioritatea bugetarului cu pedigree fata de restul populatiei, superioritate impusa si prin uniformele albastre, eroii. Uniformele servesc puterea la noi.

          5
         • Da frate, m-ai gasit. Muncitor, thanks

          1
          • Daca ce spui are o anumita nota nu inseamna ca tu esti nota aceea.

           Adica.

           Daca spun o gluma de motopompa nu inseamna ca sint motopompist.

           Daca spui ceva cu aroma revolutionara nu inseamna ca esti muncitor.

           A face o observatie referitor la tonul unei remarci nu inseamna ca am spus ceva despre tine. Nu erai tu, ci ideea exprimata. Ne atacam degeaba.

           3
       • Si inca ceva: au refuzat sa dea documente procurorilor. Paraschiv s-a tras pe fese cind a fost chemat la Senat. Cucos, la laba aia in cerc numita autoevaluare anuala, vorbea de modul exemplar de actiune. Si a depus plingere penala pe persoana fizica in calitate de comandant al jegurilor ca a fost tentativa de lovitura de stat. A murit jandarmerita. Are gitul rupt. Aia se texta din rezerva linistita. Apoi institutia a scos-o prin spate, a ascuns-o, sa nu vorbeasca, sa nu de vada ca e sprintena ca o captioara. Boul ala de purtator de cuvint nu a vorbit cu nimeni de la presa pina a bocit Cucos la icoane. A refuzat sa reprezinte intitutia. Si apoi … citi erau? aia imbracati in echipament de protectie s-au dus sa isi scoata medico legale ca au fost batuti.

        WTF! Asta e grup de criminalitate organizata nu citiva idioti de la stat.

        Si stii, nici unul nu intelege ce e aia contract social. Sau responsabilitatea lui.

        5
     • daca nu erai prieten cu comandantul aveai sanse sa vezi care sunt abuzurile de care sunt in stare

     • Ce treaba avea ca erai prieten cu comandantul lor?…

      • Baieti… a fost o situatie amuzanta
       Eu nu sunt deasupra legii, am ras ca su confundat stickil de internet cu un briceag victorinox
       Si dupa aia am ras impreuna
       Nu mai vazusera stickuri de-alea
       E suficient de clar?

       1
       • Daca erai la fel de clar in prima postare, nu erau necesare aceste lamuriri…
        Totusi, premite-mi sa-mi cer scuze. Nu e corect sa suspectez orice om cu legaturi cu fortele de „ordine” de trafic de influenta. A fost o suspiciune pripita pornita din…. obisnuinta 🙂

        2
   • LA MULTI ANI GENISTILOR MILITARI!
    Si ca tot vorbim de unitati militare din pacate desfintate din ArmRo am si eu cateva intrebari :
    1. Se mai poate infinta inca un batalion de tancuri in vestul Romaniei care sa acopere Banatul romanesc, Arad, Hunedoara si inca unul care sa acopere Oltenia? Asta in cazul in care nu este cate o companie de tancuri in cadrul batalioanelor de infanterie mecanizate?
    2. Posibila reinfintare a 3 batalioane de Vanatori de munte, cate unul in Valcea, Gorj si Caras-Severin?
    3.Poate ar mai trebui infintata o brigada care sa acopere judetele Bihor, Satu Mare si Maramures care sa includ un batalion de tancuri (era innainte un regiment de tancuri la Baia Mare), un batalion de infanterie si unul de VM + cate unul de artilerie sol-sol, artilerie AA si logistic-transport-mantenanta?
    4. La FARo s-ar putea sa se aiba in dotare 60 de avioane supersonice de lupta multirol (numai F-16 Falcon normal), impartite in cate 5 escadrile a cate 12 avioane/escadrila plasate la Luna CJ, Borcea CL, Bacau BC, Giarmata TM si Craiova DJ ?
    5.Daca vor fi 24 IAR-99 SoiM in dotarea FARo ar putea impartite in 2 escadrile a cate 12 avioane plasate una la Boboc BZ si cealalta ar fi de preferinta undeva in nordul Romaniei Suceava sau Baia Mare? Ar mai fi escadrila de YAK-52 care ar fi bine sa fie pusa pe viitorul aeroport Brasov sau la Sibiu si poate escadrila de UAV-uri pusa pe Oradea?
    6. Ca dotare FARo ar mai trebui sa aiba macar 8 C-27J Spartan, 4 C-130 H Hercules, 6 Dornier 228, 4 avioane MP-ASW (ATR-72) si poate printre elicopterele care se vor a fi achiziitionate ar fi bine sa fie 6 H-225 M si 6 CH-47 F Chinook?
    Nooooormaaaaal toate acestea daca s-ar putea face pana in 2030 si daca vor fi banii necesari si vointa politica!!!! Daca nu….asta e!!!! Cred ca am pus intrebarile cat se poate de realist si cat de cat bine documentat.
    N-am mai intrebat de Pirhana-ii 5, corvete, artilerie de 155 mm ap, vehicule moderne de lupta senilate, etc si modernizari ca si asa o sa-mi iau mascari si batai de joc de la unii marii initiati care scriu pe acest site iar aceste subiecte au fost super si mega dezbatute.

    2
 9. La Multi Ani!!! In 2003 am absolvit Scoala Militara de Geniu a Centrului de Perfecționare Geniu și EOD ”Panait Donici” – Râmnicu Vâlcea… La Multi Ani tuturor Genistilor si Militarilor….URA….

  2
 10. La multi ani !

 11. La mulți ani, stimă și respect, dragi geniști!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *