ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 19 din 9.04.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 1 – 4 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art. 1 – (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.

(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

(4) Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.

(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin. (3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.

(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.

Art. 3 – (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4 – (1) Se prelungește, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanță militară, pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară – totală sau parțială – a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 8/2020 și nr. 12/2020.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5 – (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.

(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.

(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în condițiile alin. (1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.

(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno- ungare prevăzute la alin. (3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.

(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6 – (1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru tehnica/echipamentele din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7 – (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță militară.

(2) Procedurile de export al produselor agroalimentare prevăzute la alin. (1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă pe perioada stării de urgență.

(3) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță militară.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8 – (1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9 – (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Aparținătorii/Susținătorii/Reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor prevăzute la alin. (1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, după caz, la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10 – (1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art. 9 alin. (1) pe o perioadă de 14 zile.

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.

(3) În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

(4) În lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în subordinea autorităților administrației publice locale, și reprezentantul legal al furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

(5) În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care personalul prevăzut la alin. (3) și (4) nu există, comitetul județean pentru situații speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului serviciului.

(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor prevăzute la art. 9 alin. (1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

(7) Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art. 9 alin. (1) este interzis.

(8) Măsura prevăzută la alin. (7) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11 – În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de cazare pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2), autoritățile administrației publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia, precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.

Art. 12 – (1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art. 9 alin. (1) i se asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13 – (1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor prevăzute la art. 9 alin. (1), termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14 – (1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, al unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15 – (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul energetic național, indiferent de forma de proprietate a acestora.

(2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16 – Se recomandă autorităților administrației publice locale și proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul acestor imobile.

Art. 17 – În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

Art. 18 – (1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art. 5, pe lângă sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.”

(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.

Art. 19 – (1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Măsura prevăzută la alin. (2) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20 – (1) Ordonanța militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”

 • 2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 10 – (1) Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație.”

 • 3. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 16 – (1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale asigură pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa.”

 • 4. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

b1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru măsura prevăzută la art. 10.”

(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 21 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

 • a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 1 și 3;
 • b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art. 2;
 • c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Poliția de Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art. 4-6;
 • d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la art. 7 și 8;
 • e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 9-14;
 • f) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art. 15.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-15 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22 – Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 23 – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță militară.

Art. 24 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul afacerilor interne

Marcel Ion Vela

_____________________

ANEXA Nr. 1

Punctele de trecere a frontierei de stat închise total sau parțial pe întreaga perioadă a stării de urgență

I. La frontiera româno-ungară:

1. Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);

2. Salonta, județul Bihor – feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);

3. Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);

4. Valea lui Mihai, județul Bihor – feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de marfă);

5. Carei, județul Satu Mare.

II. La frontiera româno-bulgară:

1. Negru Vodă, județul Constanța;

2. Lipnița, județul Constanța;

3. Dobromir, județul Constanța;

4. Zimnicea, județul Teleorman;

5. Turnu Măgurele, județul Teleorman;

6. Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).

III. La frontiera româno-ucraineană:

1. Sighetu Marmației, județul Maramureș;

2. Isaccea, județul Tulcea.

IV. La frontiera româno-moldoveană:

1. Rădăuți-Prut, județul Botoșani;

2. Oancea, județul Galați.

V. La frontiera româno-sârbă:

1. Porțile de Fier II, județul Mehedinți;

2. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);

3. Orșova, județul Mehedinți;

4. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;

5. Naidăș, județul Caraș-Severin;

6. Vălcani, județul Timiș;

7. Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă);

8. Lunga, județul Timiș;

9. Foeni, județul Timiș;

10. Jimbolia, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă).

ANEXA Nr. 2

LISTA
produselor agroalimentare pentru care se interzice/se suspendă exportul pe perioada stării de urgență

1. grâu și meslin – cod tarifar 1001;

2. orz – cod tarifar 1003;

3. ovăz – cod tarifar 1004;

4. porumb – cod tarifar 1005;

5. orez – cod tarifar 1006;

6. făină de grâu sau de meslin – cod tarifar 1101;

7. boabe de soia, chiar sfărâmate – cod tarifar 1201;

8. semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate – cod tarifar 1206;

9. ulei de semințe de floarea-soarelui, de șofrănaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic – cod tarifar 1512;

10. zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă – cod tarifar 1701;

11. produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare – cod tarifar 1905;

12. turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de soia – cod tarifar 2304;

13. turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 sau 2305 – cod tarifar 2306.

MAI, informații publice-utile

89 de comentarii:

 1. Art.1 – (3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

  …deci persoanele prevăzute la alin. (3) – dacă vreți să vă cumparați mașină, piese și să beneficiați de service – menționează (în declarația pe propria răspundere), ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.
  __________
  Art. 5 – (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.
  (2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
  (3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în condițiile alin. (1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.
  (4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno- ungare prevăzute la alin. (3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.
  (5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

  ___________
  Art. 7 – (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță militară.

  Deci lemn…se exporta in continuare. Fck you! Avem nevoie pentru hartii pt. declarații si hârtie igienică! 🙂 🙁
  ___________
  Art. 15 – (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul energetic național, indiferent de forma de proprietate a acestora.

  Mă mir..fck you Austro-Ungaria și China și Rusia!
  ___________
  Art. 17 – În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

  Eu nu ma duc la piata anul asta ca sa iau carne de miel…voi? Nu ma intereseaza cat de gospodina vrea sa fie femeia.
  ___________
  Art. 18 – (1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  “(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art. 5, pe lângă sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.”

  Este vorba de urmatorul alineat din Ordonanta Militara nr.1:
  Art. 5 – (1) Transportul dispozitivelor medicale și materialelor sanitare care asigură prevenția și tratarea afecțiunilor asociate COVID-19, precum și al medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed), în vederea distribuirii în afara teritoriului României, este interzis.
  (2) Transportul ansamblelor și subansamblelor de echipamente medicale, fabricate în România pentru beneficiari externi, nu se supune interdicției prevăzute la alin. (1).
  _____________

 2. Vorläufiges Ergebnis und Schlussfolgerungen der COVID-19 Case-ClusterStudy (Gemeinde Gangelt) 
  Prof. Dr. Hendrik Streeck (Institut für Virologie) 
  Prof. Dr. Gunther Hartmann (Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie, Sprecher Exzellenzcluster ImmunoSensation2) 
  Prof. Dr. Martin Exner (Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit) 
  Prof. Dr. Matthias Schmid (Institut für Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie) 
  Universitätsklinikum Bonn,      Bonn, den 9. April 2020
  ****************

  Context: Municipalitatea Gangelt este una dintre cele mai afectate de COVID19 locuri din Germania. Se consideră că infecția e cauzata de o sesiune de carnaval din 15 februarie 2020, deoarece mai multe persoane au testat pozitiv SARSCoV2 după această sesiune. În prezent, sesiunea de carnaval și focarul sesiunii sunt examinate mai detaliat. Un eșantion reprezentativ a fost extras din comunitatea Gangelt (12.529 locuitori) din districtul Heinsberg. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă un protocol în care sunt prelevate 100 până la 300 de gospodării în funcție de prevalența preconizată. Acest eșantion a fost coordonat cu reprezentativitatea sa cu prof. Manfred Güllner (Forsa).

  Scopul: Scopul studiului este de a determina nivelul infecțiilor SARS-CoV2 (procentul dintre toate infectate) care au fost supuse și încă apar în comunitatea Gangelt. În plus, starea actuală a imunității SARS-CoV2 este de stabilit.

  Procedură: O scrisoare formular a fost trimisă la aproximativ 600 de gospodării. La studiu au participat un număr de aproximativ 1000 de rezidenți din aproximativ 400 de gospodării. Au fost colectate chestionare, s-au luat tampoane de gât și s-a testat sânge pentru prezența anticorpilor (IgG, IgA). Rezultatele intermediare și concluziile a aproximativ 500 de persoane sunt incluse în această primă evaluare.

  Rezultat preliminar: S-a determinat o imunitate existentă de aproximativ 14% (pozitiv antiSARS-CoV2 IgG, specificitatea metodei>, 99%). Aproximativ 2% dintre oameni au avut o infecție SARS-CoV-2 curentă determinată folosind metoda PCR. Rata totală de infecție (infecția curentă sau deja trecută) a fost de aproximativ 15%. Rata mortalității (rata mortalității cazului) bazată pe numărul total de persoane infectate din comunitatea Gangelt este de aproximativ 0,37%, cu datele preliminare din acest studiu. Letalitatea calculată în prezent de Universitatea Johns-Hopkins din Germania este de 1,98% și este de 5 ori mai mare. Rata mortalității bazată pe populația totală din Gangelt este în prezent de 0,06%.

  Hamburg: Professor Klaus Püschel este prominent in domeniul medicina legala. El s-a hotarit sa faca autopsie la toti mortii din Hamburg, desi Institutul Robert Koch a recomandat sa se abtina la asa ceva, deoarece exista riscul de imprastiere. In statistica de la RKI se spune ca in Hamburg ar fi fost 44 de morti cauzate de Corona. In urma autopsiilor Prof Püschel considera ca numai 35 au fost cauzate de Corona si absolut nimeni nu a murit doar din motive de Corona ci aceasta a dat ultima lovitura unora care deja erau cu un picior in groapa. A fost autopsiat si un mort de 55 de ani, de care nu se stia sa fi avut boli, s-a gasit insa ca acesta nu stia, dar era f bolnav de inima. Prof Püschel este absolut sigur ca actuala pandemie nu va influenta, la sf anului, deloc mortalitatea totala si va fi la fel ca in anii precedenti.
  *********
  Si daca suna prea optimist, mai e si o veste rea. Nu vom scapa prea curind de acest visur, s-at putea sa dureze ani buni. Persoanele sensibile, printre care ma numar trebuie sa se pazeasca in continuare.

  4
  • Se pare pana la urma ca luna si damblaua…cand sa scapam incepem din nou…

   – Februarie: Carnaval, Lasata Secului – Mardi Gras, Valentine’sDay/Dragobete;
   – Martie: Martisor/Ziua Femeii;
   – Aprilie: Pastele Catolic/Florii-Ortodox;
   – Mai: 1 Mai/Armindeni….

   SOCIAL DISTANCING!

   4
 3. Concluzie personala : tarasenia continua ,covid 19, inca joaca tare si e departe de a se fi terminat………… Ai nostri sunt depasiti de situatie,ca si altii, mai cu „pedigree”
  Dumnezeu cu mila . Cand vom iesii din starea de necestiate; o sa dam intr-una sociala (oameni fara job-uri ,salarii reduse ,someri cat va cuprinde …. O Tara in haos ) … O sa fie mai rau decat in 2008 . Sper din suflet sa ma insel … !!!

  8
 4. Deci am avut dreptate (din nou) de la prima ordonanta de rahat. O gasca de incompetenti(in frunte cu herr president) au blocat tara ptr o „pandemie” de doi lei. Dupa ultimele statistici peste 90%din decedati sunt peste 65 de ani(mureau si de la o banala gripa) iar majoritatea celor sub 65 aveau boli asociate (diabet, obezitate, hipertensiune etc). Deci, bagam o economie pe plus de cativa ani in c… t ptr ce??? Singura masura ce trebuia luata era inchiderea granitelor sau carantina (pe bune nu la domiciliu) ptr toti cei ce doreau musai sa intre in tara. Ptr cativa dementi din suceava, bucuresti, deva, etc, care au zburdat pe strazi desi erau veniti din zone de risc, stau eu toata ziua sa completez hartii justificative ptr alde garcea, cand ma duc la job, cumparaturi sau alte alea. Plus ca de azi un cretin de prefect +un betiv de primar ma obliga sa port inutilitatea aia de masca. Care stiu sigur ca nu imi aduce vreun folos. Dar ce ma ingrozeste cel mai mult este nr mare de idioti care pun botul la porcaria asta. Aceeasi idioti care an de an cand se „deschide sezonul de gripa” se inghesuie panicati prin farmacii dupa anti gripal. Pe care il puteau face din noiembrie(cum il fac eu de ani buni). Dar cand respectivul are doi neuroni din care unul palpaie, ce pretentii sa ai de la el. Toti vor carantina totala daca se poate, dar cand vor ramane fara joburi cu datorii cat casa sa vezi frumusetea dracu.

  21
  • La cererea Germaniei, s-au incalcat pe banda rulanta ordonantele, exceptand un articol cu dedicatie din Ord. 7:
   https://www.cristoiublog.ro/operatiunea-de-siguranta-nationala-totul-pentru-sparanghelul-nemtesc/

   13
   • Aia a fost magarie pe fata. Adica eu sa ma duc la cumparaturi sau la job trebuie sa dau cu subsemnatul zilnic, ca altfel imi da garcea amenda 2000 de lei, dar aia au putut sa se plimbe NOAPTEA sute de km, in grupuri mai mari de 3 persoane, ca sa ii culeaga sparanghelul lui merkel in plina epidemie (au aia peste 100000 de contaminati) iar peste 3-4luni sa vina acasa si sa o luam de la capat. Asa ne trebuie, mai rau chiar. Avem un guvern de incompetenti dirijat de la cotroceni de o marioneta germana(si la propriu si la figurat).

    12
  • Bai, cam asa ziceam si eu pana am vazut ca trebuie ca oamenii afectati sever sa stea intubati / ventilati 20 si ceva de zile, cu riscul ca oricand isi pot scoate inconstient aparatul si sa se sufoce instantaneu. Covidul e foarte infectios si parsiv, pe cand gripele (am 2 pe an cand se trece de la vara la iarna si invers) mi le vindec cu niste ibusinus (nurofen mai ieftin), o baie fierbinte si somn bun pe urma. Mortii de gripa nu ii pui rapid in sicrie sigilate si la groapa/crematoriu cu ei, ci le faci pomana etc, sa mai dea si la restu daca se poate. Si Hitler le zicea alora din Stalingrad sa nu se retraga, ca rusii sunt sub-oameni, ca tehnica si spiritul nemtesc sunt superioare si uite ce bine i-a mers.

   Ai nostri intr-adevar s-au miscat prost ca nu au carantinat pe loc lumea venita din zone cu pericol si acum stam toti izolati pt niste prosti ca aia din Suceava, sau mai cu staif, de la statiuni de schi din Austria unde barmani infectati au servit Covid tuturor. Dar pe sistemul „ma cred prost pana ma uit in jur”, cand vedem ce au facut America (Trump inchidea preventiv granitele spre Europa si China si gata, „we’re doing a terrific job at the border, believe me, it’s tremendous, amazing, brilliant!”), Austria, Italia sau Spania, ma simt mai bine. Nici biserica nu prea a miscat in front decat verbal, au fost cativa de au mai tinut slujbe, altii (6 viteji frumosi) s-au pricopsit cu virusul si le-a ajuns. Daca astia s-au potolit, e de ajuns sa puna botul oricine. Poate dupa spalat pe maini, mai invata lumea sa se spele si in rest.

   Iar magarii gen Sparanghel-Gate o sa faca tot mai multe tari, Trump tot ii da cu pus oamenii la munca la loc, aprobat medicamente rapid, China reprimeste turisti, noi sparanghelim pe unde putem. La noi e ca pe vremea lui Ceasca, e nevoie de valuta din afara. Si macar inca suntem cautati si suntem invatati cu saracia si cat de cat mai realisti.

   2
   • 2xbing.ce ai tu de doua ori pe an se numeste guturai nu gripa. gripa te pune jos,nu o tratezi doar cu ibuprofen si ceai. dar nu-i bai majoritatea romanilor fac greseala asta.faza pe care o uita toti(dar absolut toti) e ca ptr gripa exista vaccin. pe care il fac niste multe milioane(inclusiv subsemnatul ).fara el nu am scapa in fiecare an doar cu < 200 de morti.am avea niste multe mii sau zeci de mii si la nivel mondial niste multe milioane. si,da, stiu ca rahatul asta de covid nu e gripa!!! desi amandoua sunt boli virale si afecteaza aparatul respirator.dar daca asa zic "expertii" asa o fi.

    4
    • de multe ori cei ce vorbim pe site-urile de infrastructura , astea militare , vorbim si dezbatem de cum credem noi ca putem ajuta , sau doar ne dam cu parerea de aceste parti ale societatii
     societatea ca baza are unirea unui grup de indivizi ptr un scop , tel comun
     ca sa intelegi de ce ma repugna parerile unora de ca hai sa ii lasam pe unii sa moara , selectie naturala si alte chestii
     sistemele sanitare , de invatamant , armatele , infrastructura …ceea ce vrei tu s-au dezvoltat ca sa sprijine societatea ..sa ii fie baza in aspiratii
     nu poate exista societate fara solidaritate
     nu poti avea tu un spital , doctor , asistente …profesori ptr copii tai , strazi ptr deplasarile tale ..chiar daca esti cristiano ronaldo
     de asta se construiesc sistemele astea , care intr-un fel sunt piramidale si diversificate sa poata fi de folos unui numar cat mai mare de cetateni
     si tine de societate sa faca ca sistemele astea sa fie cat mai bune , mai complexe samd
     niciodata un sistem din asta va putea deservi toata societatea deodata ptr o problema
     e valabil ptr banci , ptr strazi , ptr invatamant , armata samd
     se colapseaza ptr ca au un numar proportional raportat la populatie in complexitatea lor
     aici rezida toata problema pandemiei asteia …ptr ca e o forma severa de pneumonie , care are nevoie de ingrijire intensiva ..pana cand se va gasi un vaccin si scapam de cosmarul asta
     ptr ca sistemul sanitar nu e numai servicii de terapie intensiva ..si nu il poti transforma in 2 zile
     si daca se infecteaza un numar necontrolat de persoane simultan si ajung in urgente grav …mortalitatea va creste exponential si in cazul tinerilor si a oricui
     de asta trebuie tinut sub control numarul ce pot fi tratati ..de asta sistemul german de sanatate s-a descurcat mai bine ca altii..ptr ca au cel mai mare numar de paturi de terapie intensiva raportat la populatie
     cu toate ca nu imi place o sa povestesc putin istoria mea ca sa iti faci o idee singur
     am 40 de ani , practic sport regulat , duc in general o viata sanatoasa , mananc sanatos ..nu am boli ale aparatului cardiorespirator sau alte probleme
     am o boala genetica care se trateaza cu un fel de medicamente care inhiba sistemul imunitar ..ceea ce ma face sa ma pot contagia mai rapid
     de cand fac tratamentul nu am avut nici un fel de probleme , complicatii
     eu sunt din aceeasi care nu credeau in gravitatea situatiei ..si nu am fost de acord cu carantina , cu toata „inchiderea” asta a societatii
     aveam planificata vacanta acum in aprilie ..alte chestii
     la o saptamana de la declararea carantinei am inceput sa am un fel de simptome
     nu ceea ce se vehiculeza des pe la tv..cu febra samd , astea apar cand esti intr-un stadiu foarte grav
     la mine au fost la inceput pierderea gustului , a poftei de mancare , o durere de corp generalizata intermitenta
     a inceput sa apara febra intermitenta ..in special noaptea si durerea de corp , ce ma facea sa nu pot dormi
     nimic de tuse . .chiar si in stadiul asta al bolii esti asimtomatic ..dificil de detectat
     deja a doua zi situatia s-a inrautatit , nu mai aveam pofta de mancare de loc , mancam fortat doar fructe si a inceput sa apara lipsa de aer( simptomul generalizat , cel mai comun)
     cu lipsa de aer incep sa apara simptome asociate ..lentoare in gandire , nu reuseam sa urc scarile pana la etajul doi fara sa am senzatia ca lesin , ca ma sufoc
     peste noapte simptomele s-au inrautatit si lipsa de oxigen incepe sa fie acuta , am senzatia ca ma inec , ca nu am aer chiar stand pe loc
     la 4 dimineata ma trezesc cu senzatia ca ma inec , nu am aer si decid sa sun la urgente
     la urgente imi raspunde un doctor , imi cere simptome si fiindca nu am termometru ca sa imi iau temperatura exacta ..nu vin ( sistemul de urgente la ora aia era colapsat si deja triau..ca sa se inteleaga gravitatea situatiei)
     deja imi apar simptome de pierdere a luciditatii ..ma simt ca un om beat , lent in gandire si fara forta
     a doua zi …deja nu sunt lucid , ma costa sa pot vorbi …noroc cu o prietena care imi insista mult sa ma duc eu la centrul de sanatate de sector …ptr ca isi dadea seama din conversatii ca nu sunt lucid
     ca un om beat am luat masina ..nici nu stiu cum am ajuns la centru
     m-am inteles greu cu doctorii de acolo , mi-au luat constantele si vazand ca saturatia in oxigen e mica( cea mai fiabila forma de a verifica infectia ..dupa mine , cum sustine si medicul ala al nostru tanar)..si ca plamanii nu suna normal , decide sa ma trimita sa imi faca o radiografie la plamani
     imi fac radiografia si deja se vede pneumonia ..saturatia de oxigen e mica
     imi fac un test pcr rapid in care dau pozitiv ..alte analize..si intre 30 de persoane ce eram in urgente de pe la 5 dupamiaza , deabia la 11 noaptea decid sa ma bage in terapie intensiva
     mi-au pus perfuzii , corticoizi , hidrocloraxina alte chestii ..imi pun oxigen , prin aparat nazal la 3 litri
     saturatia mea era pe la 90-92 ..ca sa iti faci o idee nu era atat de grav , altii erau mai rau
     a doua zi ma muta in salon , continui sa am nevoie de oxigen , ma simt inca confuz
     eram trei pacienti in salon , cel din mijloc isi scoate aparatul , il vad dar sunt confuz , semidormit( cu oxigenul corpul incepe sa se relaxeze)
     adorm …si cand ma trezesc erau brancardierii si il bagau intr-un sac de plastic pe pacientul din mijloc
     dupa vreo 2 ore aduce altul , pacientii de langa mine sunt amandoi cu scutece si nu au voie sa se ridice din pat
     eu evoluez pozitiv , incep sa fiu mai lucid , saturatia se imbunatateste ..si ma lasa sa merg la wc si sa ma dusez singur
     evoluez pozitiv , saturatia incepe sa treaca de 92, 94 …uneori si la 96 ..si decid sa imi ia oxigenul sa vada cum raspund
     evoluez bine si cu probe de sange la fiecare 2 zile , analize , perfuzii si medicamente la o saptamana de la internare ..dau negativ
     imi fac si un test rapid ..ca sa fie siguri ca nu il mai am in aparatul respirator superior ..si decid sa ma externeze
     cam asta e experienta ..nu sunt un traumatizat , nu cred in chestii spiritulale , gen ce se face cu corpul dupa..dar situatia a fost si inca continua sa fie dramatica
     nu e ceva de joaca , nu e o gripa , majoritatea sunt asimptomatici
     metoda cea mai fiabila de a te tine sub control ??? iti cumperi un aparat din ala de masoara saturatia oxigenului in sange la vreo 60 de eur si iti verifici periodic saturatia
     sta peste 94-96 e bine
     sper ca nu te-am plictisit cu povestea ..dar cand vad oameni care fac bascalie si inca zic ca e o gripa ..sau ca sa moara oamenii..ma ia groaza
     am un prieten in sat ..care omul e primul la bascalie pe facebook…a fost operat de doua ori de inima , are inca probleme coronariene …si sa dea dumnezeu sa fie ferit , macar la noi pe la tara ..nu avem numar mare de infectati , e mai sigur , mai putine deplasari si contacte intre persoane…dar multi inca nu inteleg ca e o chestie grava
     unicul lucru e ca daca e sa mori e o moarte lina ..nici nu iti dai seama , nu e o chestie eroica ..si nici nu te acoperi de glorie ..nici nu stii ce te-a omorat
     eu sper sa se recupereze viata normala ..si sa se opreasca carantina cat mai rapid …dar controlat …ptr ca nu ai vrea sa ajungi in urgente si sa ai nevoie de oxigen ..si sa fie suprasaturat si sa nu aiba timp , aparate sa te trateze si sa ajungi inapoi intr-un sac de plastic

     3
     • Ce ai tu se numeste rinita alergica. Asa ceva are si baiatul meu. Ptr el o raceala inseamna 2-3saptamani de secretii nazale, febra si tusea aia seaca, repetitiva. Ideea de baza la aceasta „pandemie” este ca se exagereaza enorm ptr o boala nu cu mult mai grava ca o gripa sau pneumonie. Multi considera gripa o boala banala uitand ca fara milioanele de vaccinati anual ar face ravagii mai mari decat covidul. Repet, cu toate ca are ca inamici milioane de vaccinati „banala” gripa a ucis anul trecut in USA 36000 de oameni si a bagat in spitale juma de milion. Fara vaccin ca in cazul covid, realizezi ce carnagiu facea?? Si nu se mai agita cineva ptr asta. In tot acest balamuc, principala vinovata este media(online sau clasica) care in goana dupa senzationalul care vinde, a indus starea asta tampita de nesiguranta, la care autoritatile incearca sa raspunda cu masuri extreme, inutile care vor duce in final la criza economica. Criza, de care vor beneficia, ghici cine? Aia mici cu ochii oblici care acum 3 luni respirau greu.

      8
      • „In tot acest balamuc, principala vinovata este media(online sau clasica) care in goana dupa senzationalul care vinde, a indus starea asta tampita de nesiguranta, la care autoritatile incearca sa raspunda cu masuri extreme, inutile care vor duce in final la criza economica.”

       Asta e naivitate. Cand e vorba de interese majore, media scrie ce i se ordona.

       3
      • fara a intra in teoriile conspiratiei , sunt de parere ca …..china are o mare vina in asta si nu sunt de acord cu regimurile astea opace cu aere de grandoare
       nu e rinita alergica , e o boala genetica de care nu vreau sa vorbesc , dar nu are legatura sau complicatii cu covid-ul
       in afara de isteria media ..cu care sunt de acord , de fapt vad stiri de doua ori pe zi ptr a mai sti ce se intampla si in rest prefer sa stau toata ziua cu documentare …nu are nimic in comun cu gripa
       am avut gripa de multe ori de-a lungul vietii si nu ce spun unii …ci gripa
       si daca gripa se vindeca cu o multime de chestii …asta e o chestie pe care daca ai nenorocul sa o depistezi la timp …unicul mod de a te tine in viata , in speranta ca isi fac medicamentele efectul e terapia intensiva si oxigenul
       fara echivoc
       peste ceva timp cu tratamente ce s-au dovedit eficace , campanii de prevenire , control ..si poate cu un vaccin in scurt timp …poate o sa o vedem ca pe o „gripa severa” …ce poate fi controlata
       in momentul de fata trebuie doar sa dam timp sistemului sanitar sa se adapteze
       si sunt de acord cu tine ca pare un fel de atac ..de care se vor beneficia exact cei de unde a pornit
       coincidenta????nu???? …cine stie
       eu sper ca spitalele sa adapteze paturile , stocurile , instalatiile ptr a putea face fata si sa putem reveni la normal

      • Strumfule,omul asta iti spune clar ca a fost la medic,testul pcr a iesit pozitiv si a primit medicamentatia tipica pt COvid si tu il diagnostichezi de pe internet cu rinita acuta.Absolut fabulos!
       2-gripa de care tot vorbesti dar nu prea ai habar ce e cu ea,e un termen general pt virusurile din categoria Influenza,care sunt imparite in 4 mari categorii a,b,c si d,primele doua facand ravagii la om,iar doar in grupa A sunt peste 190 de tulpini.
       NU toate dau forme severe,unele chiar dau niste simptome absolut banale si tot fac parte din INfluenza fie A fie B.
       3-vaccinul pe care il faci tu in fiecare an nu e important timingul la el,cheia nu este daca il faci in noiembrie sau decembrie,cheia sta in cu totul in alta parte,daca marile companii farmaceutice reusesc prin modelele lor matematicce bazate pe probabilitati sa nimereasca tulpinile care au sansele cele mai mari sa fie virulente in sezonul respectiv.De asta pe piata exista mai multe tipuri de vaccin antigripal cu diferite tulpini**(in general H1N1,H3N2 si doua tulpini din seria B contin vaccinurile antigripale,dar exista si alte comibatii) + astea se refac in fiecare an pt ca virusurile de tip influenza au o mutageneza destul de mare si vaccinul trebuie mereu upgradat.
       In legatura cu Covidul ma bucur ca esti atat de doxa pe situatie si stii ce e cu el si vad ca reusesti sa faci si statistica cu date de la chinezi si rusi si sa si tragi concluzii ca e vax albina acest virus si stam ca fraierii in casa.INsa pana si ISraelul care are un sistem de top medical+o populatie educata mult peste medie+ obedienta si disciplinata datorita serviciului militar obligatoriu nu a reusit sa faca oprirea transmisiei cu toate ca au luat masuri draconice si tot nu au reusit si pana si ei au mers pe total lockdown pt ca viata e mai importanta de 23423 de ori decat mult trambitata economie.
       COvidul e un virus nou,unde nimeni nu are date reale,China minte de rupe,Rusia ta mult iubita la fel,si ca ele mai sunt multe tari ,unele nu au capacitate de diagnosticare reala,altele mint de rup,depinde de politic,regim etc.si e greu sa tragi concluzii reale despre ce se intampla.Pana acum stii urmatoarele-are o rata de transmisie extrem de mare,daca mergeai pe herd immunity te indreptai spre un dezastru de proportii absolut uriase,si asa cifrele din tarile civilizate arata rau,sisteme medicale de super top,au fost maturate ,nu omoara doar 65+ cu multe comorbiditati,nici aici nu poti sa faci statistica adevarata,pt ca si aici se minte de se rupe si e greu sa tragi o concluzie reala despre ce face acest virus,e clar ca varstele inaintate sunt mai expuse insa nici pt populatia fara comorbiditati lucrurile nu sunt clare.Ce se stie e ca iti face varza alveolele pulmonare si de aici se duce naibii schimbul de gaze,si de asta si NiKo se simtea cum a descris,pt ca oxigenul nu ii mai ajungea la tesuturi si in special la creier.

       Virusul asta are insa si o parte pozitiva,mult trambitata ta criza e aici,indiferent de gargara si alarmismult tau de ea nu scapamiar din ea vor iesi cei mai puternici,iar cei mai puternici financiar,adica SUA si UE,chinezii vor pierde mult ,iar cei mai loviti vor fii rusii ,care isi vor face praf tot bufferul ala strans din hidrocarburi + toate proiectele lor de dezvoltare economica si militara se vor duce pe apa sambetei.SUa a anuntat deja o sustinere de 2 trilioane+ a economieie,Japonia 1 trilion,Germania singura a anuntat vreo 700 de miliarde + ca a declarat ca banii nu sunt o problema,oricat va fi nevoie vor baga,+ Ue separat a anuntat un buget de 500 de miliarde.Europa si SUa vor iesi ,e interesant de vazut ce va face CHina si mai ales mult iubita ta Rusie,cum va iesi din criza asta.

       6
  • Pai da, trebuia sa facem si noi precum a vrut Boris in GBR, ce atata carantina. Faceam o imunizare de turma si ca un bonus scapam naibii de mare parte dintre batrani, ca si asa mureau pana la urma intr-un fel sau altul, ce rost mai avea sa le platim pensie, oricum majoritatea voteaza cu PSD. Si mai scapam si de multi dintre bolnavii cronici care si asa erau o povara pe sistemul nostru sanitar. Ce ocazie am pierdut, da’ nu-i tarziu zic, inca e timp…

   2
 5. Pentru o imagine de ansamblu:

  In 2016, numarul total al deceselor in Romaia a fost de 257.547 [*].
  Adica in medie 703 morti pe zi.

  Numarul deceselor atribuite SARS-Cov-2 de la declansarea crizei in Romania (de prin 21 Martie pana in 10 Aprilie): 257.

  ––
  *Sursa (pag. 39):
  http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/11/SSPR-2017.pdf

  5
  • Seb,
   Că să ai o imagine de ansamblu, compari decesele lunare de anul trecut cu cele de anul asta.
   Încă nu ai materialul statistic.
   Și după aia, începi sa faci presupuneri, referitoare la impactul real al măsurilor luate, ce s-ar fi întâmplat dacă se mergea pe imunizarea de turmă, etc.

   • ok stii cum e cu imunizarea de turma???
    boris johnson poate sa iti dea un raspuns sau trump
    primul …a recunoscut ca i-a trecut glontul pe langa ureche
    al doilea a negat problema si acum au inchis new york-ul si alte state si cresc mortii , cum cresteau prin africa …cu diferenta ca astia au un sistem medical , institute de cercetare , producatori de medicamente de top
    doi dintre sustinatorii teoriei astea
    realitatea
    nu exista un vaccin
    nu exista vreun tratament efectiv , nu exista date ptr asa ceva , acum se sintetizeaza ceva improvizatii bazate pe medicamente folosite ptr alte boli
    majoritatea folosind medicamente agresive cu organismul ..dar e solutia …macar omoram virusul inainte sa te omoare
    nu se stie cum poate evolua , nu sunt date suficiente , ptr a face previziuni de cum poate avansa boala ..ptr a prescrie medicamente in functie de gravitate
    o infectie .. in multe cazuri asimptomatica , sau cu simptome dificil de detectat , pana esti intr-un stadiu grav
    sub apa cu capul , lipsit de oxigen ..unul dureaza maxim 5 minute , daca are plamani buni
    cand saturatia oxigenului scade sub un nivel poti avea probleme grave cu functionarea celorlate organe samd
    asta fara sa tinem cont …ca in cazurile astea ocigenul e imprescindibil , in unele cazuri aparatele de respirat
    in toate cazurile astea terapie intensiva
    sunt parca in germania undeva la 5000 paturi de terapie intensiva la milionul de locuitori
    la noi pe la 2500
    prin spania si italia pe la 4000
    in caz de infectare masiva a populatiei nu ai certitudinea de cum poate evolua boala , pot fi cazuri mai usoare , pot fi in proportie covarsitoare grave
    acum ..arunca tu moneda cu imunizarea de grup ..si sa ai norocul sa nu iti ajunga 800000 de afectati grav ce necesita respiratie si tu ai 2500 paturi la milionul de locuitori
    cu capul sub apa ..am spus 5 min la unul cu plamanii excelenti , nici un minut la un batran
    cu saturatia sub limite ..chestiune de ore pana vin cu sacul de plastic
    o sa duci mortii la groapa cu lopata

    1
    • „…primul …a recunoscut ca i-a trecut glontul pe langa ureche
     al doilea a negat problema…”

     Vezi ca a fost invers.

     Compara cazurile active cu numarul de morti, procentual…asa iti dai seama ca cacat au facut in UK cu toata prostia asta de „imunizare naturala” (Olanda si Suedia…alti dobitoci ce depasesc 8/9/10+% morti prin comparatie cu cazurile confirmate)…si de asemenea ce cacat au facut putorile de la conducerea orasului (de Blasio e un imbecil de-a dreptu’ criminal) si statului New York (Cuomo s-a trezit in al 12-lea ceas si el, dupa ce in prealabil, ca si muhaiaua de Blasio, au ignorat complet situatia, ba chiar promovand mersul vietii fara griji)..prin comparatie cu situatia generala din SUA.

     Poti sa cauti scuze cu densitatea demografica din New York, dar nici elementul asta nu justifica numarul de cazuri si morti din Big Apple.

     3
     • am spus ca a recunoscut ca i-a trecut glontul pe langa ureche ..ptr ca boris a fost unul dintre cei mai vocali la inceput ..ba ca nu crede , ba ca imunizare colectiva
      a facut o multime de declaratii
      omul s-a imbolnavit ..a fost tratat la unul din cele mai bune , daca nu cel mai bun spital din londra
      si poti sa spui ca e ditamai premierul ..si poti sa fii sigur ca a beneficiat de cel mai bun tratament
      si medicii si dupa aia el a recunoscut ca a trecut printr-o perioada critica , in care s-a temut ca poate sa nu treaca
      asta dupa ce mult timp a stat in carantina ..aproape fara simptome si deodata situatia lui s-a inrautatit brusc
      si sunt inca multi de sustin ..ca e doar o gripa
      cu trump vedem ca dupa cum se anunta cazurile in sua ii scade popularitatea cu viteza
      chestia cu imunizarea colectiva mie mi se pare o inconstienta ..cand inca nu ai date sa poti face previziuni de cum evolueaza boala ..cum poti controla cazurile severe
      eu sunt de parere ca oricum nr de infectati e undeva probabil multiplicat cu 10 , fata de cifrele oficiale vehiculate , numarul de morti e mai mare
      nu se fac teste decedatilor ce nu au fost confirmati pozitiv inainte
      din experienta pot spune ca nu se fac teste tuturor celor ce intra in urgente ..ci numai celor ce li se detecteaza pneumonia la radiografie
      mie mi-a facut un test pcr cand am fost internat ..din acela cu betisorul in nas , la fel cand am fost externat
      dupa aia analizele de sange ti le fac regulat ptr a detecta prezenta anticorpilor si banuiesc „masa” de virus inca prezenta in corp
      din cei 30 de pacienti prezenti in urgente , cand m-au internat , am fost singurul caruia i-au facut pcr…si mi-au comunicat pozitivul ..de stateau toti la distanta ca de ciumat
      nu au suficiente teste inca
      oricum e de asteptat ca situatia sa se imbunatateasca ..atat in privinta testelor , cat si a materialului de protectie , medicamentelor
      multe spitale extind instalatii de oxigen , chiar in saloane normale si daca nu cresc descontrolat cazurile , cand se ajunge la un numar acceptabil ..sigur incep sa deblocheze

      • Niko,
       Vezi că încă mai sunt mulți pe aici care cred că măsurile de izolare sunt excesive, că le restrâng din drepturi, că moare economia, că lae sau balae…
       Mai mult, prea multe cazuri de recidivă, se pare că imunizarea nu funcționează la toți.
       Ce e neplăcut pentru toți e lipsa unui orizont, toți se întreabă, când ne întoarcem la normalitate?

       • da , asa e cu imunizarea , nu exista date , nu se face o urmarire a celor vindecati , doar evidenta daca ajungi din nou in spital
        in rest , nu se stie cat si cum dureaza anticorpii , ce e cert e ca se dezvolta anticorpi , reiese asta la probele de sange si cei vindecati in mod normal pot relua activitatea , ptr ca nici infecteaza , nici nu iau , decat in cazuri extreme
        si da , trebuie tinut cont si de asta , ca sa tii populatia inchisa ptr mult timp , nu e viabil
        trebuie lucrat in paralel , ptr a adapta maxim numarul de spitale , stocuri de echipamente , controlat zonele ce au cazuri multe , cu gestionarea recuperarii activitatii pe sectoare ce nu ar produce multe contacte , posibilitati de contagiere si recuperarea vietii de zi cu zi , incet
        oricum , trebuie sa tinem cont ca mare parte din activitatea economica e interconectata si tarile europene depind mult una de alta , in ceea ce fac si cum recupereaza libera circulatie

        2
 6. Ba f-ta-va ordonantele p-lii , deja nici nu mai stii care corectura carei e si se aplica parca numa prostilor care stau acasa . In rest se defriseaza la greu , vitele merg la munca-n germania ,si operatorii scapa nesanctionati … spitale fara dotari , doctori imbolnaviti de-am-p-lea ,imbulzeala-n piete si nici cascheta de politai , amenzi la ala care vine de la camp ca n-o trecut ora de sosire
  . Nu cu ordonante se guverneaza o tara ci cu lucruri facute corect acolo unde trebuie ! Si noi stam ca boii in casa ca cica o sa fie mai bine …eu zic ca cu cat astia scot o noua rectificare cu atat creste si nr. de tembeli si de cazuri

  13
 7. Decât să așteptăm să producă americanii vaccinul mai bine am încerca să-l producem noi. La Institutul Cantacuzino din București și la Timișoara avem specialiști foarte buni.

  4
 8. Intreb pentru un prieten 🙂 Unde scrie , mai exact in ce paragraf , ca in masina personala trebuie sa ai masca si manusi ? seara buna ! sa auzim de bine 🙂

  • E o tampenie sa ai in masina personala masca. Pt. ca o strici. Masca trebuie purtata pe cat posibil doar atunci cand esti in zona de risc adica in preajma persoanelor altele decat familia cu care locuiesti in casa. In preajma = mai putin de 4m in exterior si mai putin de 7-8m in spatii inchise. Daca porti masca tot timpul o umezesti reducandu-i eficienta. Cand o dai jos de pe nas/gura nu o atinci decat la extremitati, niciodata in dreptul nasului/gurii si pe cat posibil dupa ce te dezinfectezi pe maini.

   1
   • Cred ca unii numai trebuie sa primeasca pensia , ajutorul de stat si ce o mai fi , cred ca trebuie sa aduca ei bani de acasa 🙂
    Mai trebuie sa dispara brusc zeci de abonati de telefonie mobila si suntem ca in China … bine in China au avut asistenta medicala …
    In armata dupa ce faceam asa zisele exercitii NBC , prin anul 1988 , aveam un capitan Iordache , care cu toate ca era inginer electronist , avea armata in sange cum se spune , ne punea sa ne spalam de transpiratie pe fata si pe picioare ! Multumesc Stelian pentru postare , chiar ma gandeam ce o mai face capitanul Iordache 🙂

    2
   • ok sa presupunem ca pleci de acasa cu masca…ajungi in masina si o dai jos…unde o pui? ca o poti contamina pe interior.
    mergi cu masina 10-15 min poate 30 min si o pui iarasi? poate fi contaminata
    teoretic spatiul din masina poate fi si el contaminat
    ajungi la office sau supermarket si porti masca
    ajungi in masina si o dai iarasi jos?
    eu cred ca daca pui masca de acasa suporti sa o porti pana te intorci iarasi acasa si o poti scoate in siguranta
    eu port N95 si nu e simplu sa le fixezi pe nas ideai e sa o porti pe tot timpul cand esti iesit din casa mereu

    • @adyr, sa nu ne isterizam ca avem destula isterie zilele astea, nu vbim de spori de antrax, vbim de un nenorocit de virus protejat de o membrana lipidica care se dizolva cu sapun. De aia si recomanda toti spalatul cu sapun in disperare. Mai nou nemtii contrazic ideea ca te contrazici asa de usor de pe suprafetze. Depinde ce faci cu masina…daca e masina la PERSONALA in care calatoresti cu sotia si eventual copiii din dotare nu ai ce interior contaminat sa ai decat poate comenzile si manerele usilor. Virusul ala nu-ti sare de pe volan pe nas. Revenind la masti, in conditii normale masca aia e eficienta cam 2-3 ore daca e modelul chirurgical sau in jur de 4h daca e N-95. Dupa care se umezeste si ii scade drastic eficienta. Chestia e ca afara sau in masina, daca e mai frig, se umezeste mai repede decat in conditiile pt. care a fost gandita din motive de condens.
     Desigur, daca iei oameni la ocazie (si n-as recomanda nimanui asta) treaba se schimba radical. Poti avea interior contaminat. Dar in conditii normale nu ai cum sa-ti contaminezi interiorul masinii in asemenea hal. Chiar daca sa spunem ca pui in masina marfa cumparata din magazin care a fost atinsa de cineva bolnav deja e contaminare indirecta la a 2-a mana, cantitatea de material viral e infima. Mai degraba o poti lua de pe un maner de usa. Purtatul prelungit al mastii cand umbli cu masina proprie sau prin zone mai pustii din oras o face nefunctionala fix pt. momentele cand ai nevoie de ea, cand nu ai cum sa eviti aglomeratia. Hai sa ne pastram putin ratiunea.

     3
    • ptr cat de ciudat poate parea , mastile si manusile sunt eficiente ptr a nu infecta tu pe altii , in cazul in care esti infectat
     masurile de protectie ce le ia unul ..gen manusile si masca nu sunt cine stie ce eficiente , daca intri in contact cu contagiati neprotejati
     e o chestie microscopica ce sta suficient timp pe suprafete
     asa ca e mai mult o masura de evitare a propagarii
     ptr mine cea mai eficienta e distantarea sociala ..pe cat posibil sa stai cat la mai distanta de oricine , sa nu intri in contact si spalatul obsesiv pe maini

     • Cu mascà FFP2 si mai ales FFP3 puse corect plus ochelari te protejezi destul de eficient. Celelalte tipuri de màsti (zis chirurgicale) protejeazà pe ceilalti (dacà purtàtorul bolnav nu tuseste si strànutà).

      5
      • nu spun ca nu protejeaza ..ci ca simpla manipulare gresita te poti infecta
       o poti tine pe fata , ai atins o sprafata cu mana si iti atingi masca si ai contaminat-o pe exterior
       esti intr-un loc inchis si stranuta unul spre tine , iti contamineaza masca pe exterior ..si cand ajungi acasa si o scoti cu mana te contaminezi
       de asta spun ca sunt mai eficiente ptr a preveni raspandirea..daca esti infectat si ai manusi si masca ..nu intri in contact cu suprafete , zona ta buconazala e acoperita si nu o atingi cu mana , respiratia ta nu contamineaza

       1
       • @niko, daca esti in loc inchis si stranuta unul bolnav spre tine cel mai probabil ai incasat-o cu tot cu N-95 pe figura. Pt ca marea majoritate nu o poarta corect. Am vazut deja intr-o multime de reportaje inclusiv personal medical purtand masca N95 incorect, de exemplu pusa peste ochelarii de vedere, cu spatii ramase in jurul nasului. Nu mai vorbesc de publicul general care o poarta in 90% din cazuri gresit. Purtata corect, masca aia iti lasa urme pe fatza. Cati rezista sa o poarte asa ore in sir? Singurul echipament care protejeaza in cazul contactului direct si prelungit cu infectati e echipamentul cu masca completa.
        Aici vad ca multa lume face aceeasi confuzie ca la avioanele stealth :). Sau la blindajul tancurilor. Faptul ca ai avion stealth sau M-1 Abrams nu inseamna ca te plimbi ca jupanul in sus si-n jos prin fatza bateriei antiaeriene sau antitanc pt. ca daca faci asa ti-o furi. Stealthul ala iti da sanse in plus. La fel si blindajul. Nu e inlocuitor pt. pricepere, prudenta, samd. Cam la fel e si cu mastile astea pt populatia generala. Pt. populatia generala (deci nu vbim de personal medical sau chiar de vanzatori la supermarket) masca aia te protejeaza in cazul contactelor ocazionale, de scurta durata. Pt. ca la protectie se adauga si ecranul ala de plexiglas de la ghisee si eventuala viziera, si masca pe care ar trebui sa o poarte cel bolnav, si bineinteles distanta pastrata. Toate actioneaza cumulativ pt. a duce rata de transmitere undeva cat mai mult sub 1. In legatura cu persistenta virusului pe suprafete, parerile sunt f impartite dar in presa sunt multe petarde. Virusurile in general nu raman viabile mult timp in afara organismelor, mai ales in spatiul liber, la temperatura mare si in prezenta UV. Iar virusul asta nu e Satana, exista virusuri impotriva carora te poti apara mult mai greu, cum ar fi cei purtati de insecte care te pot intepa pe orice suprafata de piele libera si nu te poti apara prin distantare sociala, samd. Nu mai vorbesc de bacterii care in stare de spori pot fi purtate de vant pe zeci de km. E un virus care poate fi evitat prin masuri simple: distantare, purtatul de masca de catre toata lumea, spalat frecvent. Doar ca avem parte de multa isterie si dezinformare, toata epidemia asta a fost politizata din ziua 1.

        1
       • Din postarea unui medic ce-a avut de-a face cu chestia asta, primele puncte sunt strict medicale deci le sar:
        7. Healthcare providers should always wear a N95 mask in the hospital no matter if you are in direct contact with suspect/confirmed cases or not.

        If PPEs are in shortage, the essential PPE will be:

        N95 mask + indoor ventilation: prevent droplets and aerosol transmission

        Face shield (during invasive procedures): prevent splash of body fluid

        Gloves + wash body and hands timely: prevent close contact transmission

        You may not need preventive/isolation clothing or shoe covers, not to say elastic bags.

        8. For the public: always wear MASKs indoors no matter if you’re healthy or not, and no matter if anybody near you coughs/sneezes or not. (If you are walking on the street, it’s probably ok without masks.)

        N95 masks are not necessary for the public, sugical masks are recommended, but even cotton masks (or scarfs…, not sure) may still help. This virus can be transmitted by droplets and aerosol, and can be transmitted by asymptomatic carriers. Think about it. (China has 80,000+ confirmed cases, while USA has 420,000+ cases. Wearing MASKs makes a great difference.)

        Some family clustered cases are critically ill, that may suggest a correlation between viral loads on first contact and the severity of illness. How to avoid being a severe/critical case? Wear MASKS before there’s any effective medication discovered.

        9. Some other things you might have already known: Wash hands for 20+ seconds. Keep social disatance for >6 feet. And keep indoor ventilation.

        Si totusi:
        http://www.stirisuceava.net/2020/04/medicii-militari-detasati-la-suceava-au.html?fbclid=IwAR0x_cS-KzpgmINkqgLnSzhC1ZyL3gee4oyp2VWG6tiX1to_2TlxDr6WSKE

        E posibil ca respectivul se infectase dinainte? Poate la Suceava dar in afara orelor de program?

        2
        • @Stelian, in principiu ai dreptate ca teoretic in masina ar putea sa fie safe….daaar
         mergi cu masina 10-15 min 30 min poate…faptul ca o scoti si o pui masca la loc inseamna ca o atingi cu mainile
         eu cand scot masca N95 indiferent cat de atent sunt tot se scutura putin
         pana o potriveesti iarasi pe nas inseamna sa o atingi iar cu mainile…daca ii mai faci si testul eu zic ca nu e OK
         mai bine tin masca in masina si nu risc sa o contaminez.
         ajungi la supermarket o pui iarasi apoi iarasi o scoti in masina cand revii…apoi pui masca iarasi dupa ce iesi din masina riscul de contaminare e mai mare decat daca o tii pe nas 10-15 min in masina cand mergi. eu asa consider.

         depinde unde mergi eu prefer sa o port mereu afara cand ies…in trecut am facut pneumonie si de la polen si acum e acea perioada.
         nici nu stii pe unde mergi…de ex in lift cand ajungi si inainte cu 5 min a fost unu care a tusit pe acolo. ajungi pe hol la bloc la fel…nu zic sa fim paranoici dar orice greseala te poate costa
         eu am doi colegi cu covid in birou unu in stanga altu in dreapta acum lucrez de acasa
         unu a luat de la un copil la un karaoke altul de la un bar alti colegi au luat dar devenit asimptomatici. unu care erea bolnav cand inca nu stia tusea aproape de clanta de la intrare…mereu deschideam usa cu un servetel car eil aruncam
         e clara ca atunci cand merg in office port un N95 si limitez timpul petrecut acolo

         locuiesc in Germania si abia daca nemtii poarta 5% din ei masti pe strada inconstienti ori la umbra nr mic de decese habar nu am dar sunt multi care incalca regulile pe aici

         • @adyr…daca vbesti de pneumonie pe fond alergic, de lift, samd, ai dreptate. Cumva fiecare trebuie sa adapteze la situatia proprie. Eu de exp, in Ro, scoteam din program vuvuzelele alea cu horoscopul de dimineata si bagam in loc o bucata de program in care le reaminteam oamenilor masurile de precautie, cum se pune/poarta/scoate masca, manusile, cum te speli pe maini, samd. E stupid sa dai non-stop burtierele alea cu bolnavi si morti si sa tot modifici prosteste ordonantele militare in schimb sa nu faci un minimum de instruire/educatie cu populatia. Multi nici macar nu au observat ca simpla masca chirurgicala are sus o sarma moale ca sa o ajustezi pe zona nasului, etc.

   • Masca nu se manipuleazà decât când o pui si când o scoti definitiv. Altfel risti sà o contaminezi.

    4
  • In Ge, daca ai masca in masina, ca sofer, esti amendat…

   4
 9. Ce punct bifez pe declaratie daca merg sa cumpar sparanghel?

  1
 10. film pe paramount chanel cu atacul din benghazi,merge?#stamincasa

  2
 11. Pe mine unul ma ingrijoreaza datele din Italia. Se pare ca acolo carantina nu prea da rezultate. Ori lumea s-a saturat de chestia asta si nu mai e complianta, ori mecanismul de transmitere ne scapa. S-au stabilizat pe un palier cu aprox 4500 imbolnaviri si 600 morti pe zi, cu fluctuatii de 10-15% pe zi. Asta inseamna ca mortalitatea naturala lunara s-a dublat. Intram pe teren cam necunoscut. Chit ca ma repet, carantina a fosts o arma cu un singur cartus si nu stiu daca a fost folosit corect. Cred ca italienii vor fi cat de curand fortati sa-si reporneasca economia.

  • „S-au stabilizat pe un palier cu aprox 4500 imbolnaviri si 600 morti pe zi, cu fluctuatii de 10-15% pe zi. Asta inseamna ca mortalitatea naturala lunara s-a dublat. Intram pe teren cam necunoscut.”

   Ai gasit undeva raportari cu numarul TOTAL de decedati in Italia din Martie si Aprilie 2020?

   In 2019 in medie au avut circa 1770 decese pe zi.

   2
   • @seb: https://www.lastampa.it/topnews/firme/numbers/2020/04/11/news/i-veri-numeri-del-coronavirus-svolta-in-lombardia-ma-il-piemonte-esplode-allarme-nell-alessandrino-190-dei-morti-in-piu-1.38707881
    Vbim de zonele cele mai afectate, Lombardia&Piemont, nu bagam in calcul zonele mai putin afectate ca sa nu denaturam lucrurile.
    Cand spun pe teren necunoscut vbesc de a 3-a faza, in care tarile vor trebui sa accepte situatia ca atare si sa-si reporneasca economiile, atat cat se poate.
    Carantina initiala (cazurile de import) a esuat. Era previzibil, chiar si un nr. mic de bolnavi scapati prin ochiurile plasei erau suficienti pt a infecta populatia.
    Carantina generala se pare cf. cifrelor ca nu e eficienta, cum ziceam, ori nu este suportata de catre populatie, ori exista si alte mijloace de transmitere (de exp. prin instalatiilor sanitare ale locuintelor colective ca la SARS-1).
    Faza 3 ar fi acceptarea situatiei si repornirea urgenta a economiei pt. ca in cazul in care nu se intampla asta, pierderile umane din alte cauze (alte boli, depresie, violente casnice) vor depasi nr. de decese din coronavirus. Nu mai vorbesc de riscurile economice si sociale crescande.
    Da, probabil o lunga perioada nu vom mai avea meciuri cu public, spectacole/concerte cu public, la restaurant mai rarutz, turismul se va restrange cu 90%, calatoriile cu avionul probabil 50%, pt. cinematografe situatia asta va fi ultimul cui in sicriu, samd.
    Dar economia de baza, industria, transporturile (nu mai vorbesc de agricultura) trebuie sa fie repornita urgent. Si nu in ultimul rand industria de aparare. Riscul unui razboi major a crescut f mult in contextul pandemiei.

    • Articolul din link e dupa un „paywall”. Dar din ce se poate citi fara sa platesti, spun ceva cum ca ar fi 63.528 decese in plus fata de media anuala a precedentilor 5 ani.

     Nu are cum sa fie 63.528 de decese in plus, deoarece numarul total al deceselor atribuite COVID-19 in Italia (toate regiunile, de la inceputul „crizei”) e de 19.468.

     https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/

     Screenshot cu situatia curenta:
     https://i.imgur.com/OZ2ULBH.png

     Legat de cele doua regiuni mentionate: in special in Lombardia, in mod normal sunt mult mai multe necese decat in alte regiuni ale Italiei:

     In 2018 in Lombardia au murit aproape 99.542 persoane. In medie, asta vine aproape 8.300 decese pe luna.

     In Piedmont in 2018 au murit aproape 53.838 persoane. Aproape 4.500 decese lunar (in medie).

     Sursa:
     https://www.statista.com/statistics/569435/number-of-deaths-in-italy-by-region/

     1
     • @seb, se refera la toate decesele in plus si de fapt cam asa calculezi pt o epidemie. Dintre astia, o parte mor direct din cauza epidemiei si ii stii, altii mor direct din cauza epidemiei dar nu ii stii pt ca nu le-ai luat probe (totusi in Italia sunt destul de putine cazuri) iar altii mor indirect pt. ca nu beneficiaza de asistenta medicala normala (cei care ar fi trebuit sa beneficieze de dializa, cei cu operatii amanate, agravarea unor boli din cauza lipsei de activitate in aer liber si activitate fizica in general, sinucideri, etc).
      Cand lucrurile se linistesc tragi o linie si vezi raportul intre cei omorati de virus si cei omorati de masurile contra virusului.
      O idee gresita care s-a indus (la fel ca si nepurtatul mastii) este ca aceasta carantina e o chestie misto in care stam acasa si ne uitam la filme. Nu chiar, are costuri enorme. Eu inca sper ca peste 20 de ani, perioada prin care trecem acum sa nu fie un fel de „phoney war” din WW2. Mai vedem, inca sunt pesimist.

 12. Erata:
  In loc de „mult mai multe necese” se va citi „mult mai multe decese”.

 13. Italienii au fost dolce dar niente din secunda 1. Iti vine o nava din China si le dai drumu pasagerilor? Si o ardeau in petreceri si dupa aia
  Scutiti-ma cu tampitii aia
  Inconstienti

  • In perioada imediat urmatoare la ce spui tu nemtii au avut sarbatori si foarte multi s-au dus in Italia la schi si Austria la schi.Multi italieni s-au dus in Austria la Ischgl. Pas cu pas… pandemic.

   • Sistemul medical din Doiciland e cel mai bun din lume si nemtii sunt disciplinati

    • In baza căror elemente?

     • Statistica?
      Chiar si asa, „cruda”, tot ofera o idee despre cum lupta alde varza murata cu covidu’, prin comparatie cu tembeli de genul Suedia, Olanda, UK, Franta, Spania, Italia si…the mother of all fuckups…Belgia!
      https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/

      • Afirmația a fost: „Sistemul medical din Doiciland e cel mai bun din lume si nemtii sunt disciplinati”. Eu stiu 2 sau 3 statistici si in niciuna nemți nu sunt considerați ca având cel mai bun sistem medical din lume (la sfarsitul anului 2019).
       Pe linia Covid-19: Germania cca 80 milioane locuitori, 145184 cazuri confirmate si 4586 morți (3,1%). Coreea de sud: cca 55 milioane locuitori, 10661 cazuri confirmate si 234 morți (2,2%); problema datelor statistice, in acest moment, este actualizare continua și va trebui să așteptăm probabil 2 ani pentru a avea datele definitive în baza cărora să facem un clasament.
       Sunt de acord cu faptul că nemți s-au organizat mai bine decât multe țări europene.

 14. Dupa cum arata treaba, nu cred ca iesim noi la plimbare nici dupa 15 mai. Oh well… de n-am reparat la casa in zilele astea, tot cat n-am apucat in ultimii 10 ani.

  1
  • Nu prea sunt sanse. De fapt timpurile fara masti, manusi, dezinfectantii folositi(e) masiv de populatie, firme, dezinfectiia zonelor intens circulate de populatie + anumite restrictii nu o sa le mai intalnesti prea curand. Scanarele pt. temperatura o sa fie si ele o prezenta permanenta.

   Sa vorbesti despre masuri de relaxare a restrictiilor fara sa ai posibilitate sa produci/faci macar ce am scris mai sus este iresponsabil. Economia nu o poti (re)porni fara producerea acestora iar penuria este la nivel mondial deci mari oportunitati.

   Sa nu votezi prelungirea starii de urgenta este noaptea mintii.
   ..
   Nimic nu iti garanteaza ca devi imun, nici macar trecerea prin bloala:
   “91 de pacienti sud-coreeni care se vindecasera complet de COVID-19 au fost testati din nou pozitiv, au anuntat vineri autoritatile medicale de la Seul.

   Autoritatile medicale spun ca este foarte probabil ca virusul sa se fi reactivat, in loc ca persoanele respective sa se fi reinfectat, dat fiind ca testele au iesit pozitive din nou intr-un timp relativ scurt.”

   “ Inca 51 de bolnavi declarati vindecati in Coreea de Sud au fost testati pentru a doua oara si gasiti pozitiv, dupa ce au iesit din carantina, anunta New York Post.”

   „Doi pacienți din Buzău care ar fi fost vindecați de coronavirus au fost testați din nou pozitiv. Direcția de Sănătate Publică din Buzău a anunțat repozitivarea a doi pacienți externați.

   Exista totusi pobilitatea reinfectarii printr-o modalitate mai putin cercetata. Cei vindecati elimina virusul, in special, prin fecale pana la 37 zile. Cel putin teoretic acestea au aerosoli care este posibil sa contina virusul deci reinfectie fara sa intri in contact cu nimeni.

   • raportat la numarul de vindecati , nr celor ce se reinfecteaza e mic
    si e putin normal
    nici vaccinurile nu iti dau imunitate de suta la suta in cazul tuturor vaccinatilor
    nu se stie cat si cum poate dura „imunitatea” asta dobandita dupa vindecare , cat iti dureaza anticorpii samd
    nu se fac testari celor vindecati , ptr ca spitalele au fost colapsate , se fac multe analize , nu exista material suficient
    de fapt la externare mie nu mi s-a dat o chemare la analize peste un timp
    nu a existat deloc previziune ptr o astfel de pandemie ..date din china , nici dirigentii europeni nu au dat importanta cuvenita la inceput si sa se pregateasca preventiv cu ce se putea ..dar deja e un fapt consumat
    ce imi ridica mie semne de intrebare e chestia asta cu controlul epidemiilor la oameni si organizatiile ce se ocupa de asta
    cand tu nu ai atributii , oameni , organisme sa se ocupe rapid de chestiile astea prin limitarea circulatiei , mobilizarea de resurse independent ..coordonarea si punerea in alerta a serviciilor sanitare ce vor „intra in contact direct” ….de ce servesc organizatiile ce se ocupa cu asta??
    si asta independent de factorul politic sau alti factori
    adica atributii directe ptr viteza de reactie

    1
  • Se prelungeste 2 luni

 15. Din pacate inca un lot:
  “116 sud coreeni care fusesera declarati vindecati de noul coronavirus au fost retestati pozitiv. Inca nu a fost trasa o concluzie cu privire la cauzele reimbolnavirii, dar analizele continua. Aceasta crestere a reimbolnavirilor este un motiv de ingrijorare atat in Coreea de Sud, cat si pentru intreaga lume.”
  http://www.ziare.com/stiri/coronavirus/live-covid-in-romania-asteptand-decretul-ministrul-de-finante-contrazice-premierul-bugetarii-incotro-1606737

  @Niko
  Chinezii au spus ca pana la 10% din cei care au facut boala se pot reinfecta. De asemenea tot chinezii au observat (din pacate au putut analiza prea putini pacienti ca sa fie un esantion reprezentativ + timpul de la vindecare mic) o diminuare destul de rapida a anticorpilor.

  Cum ai scris si tu, sunt multe necunoscute si nici un vaccin nu iti poate da imunitate 100%, depinde mult de sistemul imunitar al fiecaruia (si ce este in fiole).

  Din curiozitate poti sa imi spui ce grupa sanguina si RH ai? Multumesc..

  Ceva in plus despre vaccin. Virusul este „de tip” ARN ca si gripa. In general, acestor tipuri de virusi le este specific sa sufere rapid mutatii (pot genera tulpini noi) care il fac mai greu de reconscut de catre sistemul imunitar. Din acest motiv se banuieste ca va fi greu de realizat un vaccin care sa ofere imunitate mult timp, caci ca si gripa este foarte posibil sa aibe tulpini de sezon si deja are de “continent” iar vaccinul facut anul trecut sa nu iti mai ofere protectie. Din pacate s-ar putea sa nu tina nici macar 1 an protectia.

  Ultimele stiri par sa confirme aparitia de mutatii rapide. Deja avem 3 tulpini identificate pana acum in functie de un anumit areal/rasa?. Toate deriva din acelasi virus dar au suferit mutatii/adaptari:
  Tipul A – America si Australia. Ce este interesat se pare ca americanii care au trait in Wuhan sau infectat cu acest tip virus iar chinezii de acolo cu tipul B;
  Tipul B – Asia (Wuhan);
  Tipul C este majoritar in Europa.

  In aceste conditii avem nevoie de reactivarea Institutului Cantacuzino ca sa poata produce vaccin pana la sfarsitul anului. Nu povesti peste 7 ani, nimeni nu va putea produce sutele de milioane/an doze necesare caci fiecare continent are tipul lui de virus + mai sunt si alte vaccinui care trebuie produse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *